ارت یار

الکترولیت کمکی و ضدخوردگی ویژه سیستم ارت

سوسپانسیون با فرمولاسیون جدید

 

  • دارای گواهی ثبت اختراع از اداره مالکیت صنعتی ایران

  • دارای گواهی ثبت اختراع از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

این الکترولیت ترکیبی است از انواع چند الکترولیت و افزودنی های مورد نیاز که هریک به تنهایی قادرند مقداری از مقاومت الکتریکی زمین را کاهش دهند و وقتی در مقادیر معین با یکدیگر مخلوط می گردند یک الکترولیت بسیار مقاوم و پایدار تولید می نمایند.

همچنین این الکترولیت به دلیل به همراه داشتن مواد بازدارنده خوردگی از آسیب رساندن به الکترود دفن شده در زمین و یا سایر فلزات مانند لوله های فولادی آب و غیره در مقابل شیمیایی جلوگیری می نماید.در ترکیب این الکترولیت موادجاذب رطوبت محیط وجود دارد که قادر استپس از نفوذ به داخل زمین و اطراف الکترود ارت،رطوبت زمین محیط را جذب نموده و آب مورد نیاز جهت فعال بودن الکترولیت را تامین نمایند.از سوی دیگر مواد سوپر جاذب پلیمری،آبشارژ شده و همچنین رطوبت جذب شده محیط اطراف پلیمر را در خود نگه داشته و به دلیل خست بسیار بالا در نگهداری آب به مدت طولانی نسبت به سایر موارد مشابه،در اطراف میله یا سایر الکترودهای ارت زمین مرطوب و فعال خواهند ماند.الکترولیت به شکل سوسپانسون تولید و درگالن های ۴ لیتری عرضه می گردد.

موارد مصرف:

از این الکترولیت در اطراف میله ارت یا هنگام احداث چاه ارت قبل از شارژ خاک کاهنده در کف چاه استفاده می شود و به میزان بسیار زیادی باعث افزایش توان انتقال جریان الکتریکی زمین می گردد.