شیمی پایپ

  • دارای تاییدیه از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

شیمی پایپ، لوله ای فولادی است با روکش مس اتمایز که از آن به عنوان جایگزین برتر میله ارت استفاده می شود و توسط مواد الکترولیت شارژمی گردد.به دلیل وجود سوراخ های تعبیه شده در لوله و آب و الکترولیت تزریق شده به آن قادر به شارژ محیط و کاهش مقاومت الکتریکی زمین به میزان بیشتری نسبت به میله ارت می باشد و همچنین مواد سوپر جاذب پلیمری موجود د رالکترولیت برای مدت ها رطوبت خاک اطراف را حفظ می نماید.