مش ارت اتمایز

این محصول جهت اماکنی هم چون مناطق کوهستانی و سنگلاخی که امکان حفر عمیق زمین نمی باشد طراحی و تولید شده است و می بایست به طور افقی زیر سطح یخبندان همراه با مواد کاهنده ویژه TK3 در سیستم ارت کار گذاشته شود.